بازپس

( بازْپَس )
{ باز + پَس }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - واپسی