الواث

( اَلْواث )
{ اَل + واث }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آلودگیاں، متعلقات، میل کچیل۔