انعدام

( اِنْعِدام )
{ اِن + عِدام (کسرہ ع مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عدم، فنا، نیست و نابود ہونا۔