اوفی

( اَوفٰی )
{ اَو (و لین) + فا (ی بہ بدل ا) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کافی و وافی، وافی تر، بہت زیادہ۔