بد ذہن

( بَد ذِہْن )
{ بَد + ذِہْن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کند ذہن، غبی، کم عقل۔
  • slow of apprehension
  • dull
  • stupid