بدراس

( بَدراس )
{ بَد + راس }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بد دماغ، بدمزاج، شوریدہ سر۔