بدافعال

( بَداَفْعال )
{ بَد + اَف + عال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدکردار، بدچلن، بے راہ۔
  • of bad deeds
  • ill-conducted