بدروپ

( بَدرُوپ )
{ بَد + رُوپ }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدشکل، بدوضع، بدصورت۔