آنی جانی[1]

( آنی جانی[1] )
{ آ + نی + جا + نی }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناپائدار، چند روز، فانی، زوال پذیر۔