پر درد

( پُر دَرْد )
{ پُر + دَرْد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - درد بھرا، دردناک۔
  • full of pain
  • painful;  sorrowful (heart)