پرضیا

( پُرضِیا )
{ پُر + ضِیا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - روشن، پرنور، منور۔