تفریح خاطر

( تَفْرِیحِ خاطِر )
{ تَف + ری + حے + خا + طِر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تالیف قلب، خوشی۔