پر الم

( پُر اَلَم )
{ پُر + اَلَم }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غمگین، درد بھرا۔