پختہ داری

( پُخْتَہ داری )
{ پُخ + تَہ + دا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (زمینداری) دوامی، مستقل، جو عارضی نہ ہو۔