پاک باطن

( پاک باطِن )
{ پاک + با + طِن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک طینت، پاک نہاد، پارسا۔