پاک روی

( پاک رَوی )
{ پاک + رَوی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دیانتداری، راست بازی، نیک چلنی۔