پائے گیر

( پائے گِیر )
{ پا + اے + گِیر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مفید