احقرالانام

( اَحْقَرُالْاَنام )
{ اَح + قَرُل (ا غیر ملفوظ) + اَنام }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تمام مخلوق سے کمتر یا پست۔