تتا تاؤلا

( تَتّا تاؤلا )
{ تَت + تا + تا + او (و مجہول) + لا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جلدباز، تیز مزاج۔