پابرجائی

( پابَرْجائی )
{ پا + بَر + جا + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - استقلال، استحکام، استقامت۔