پادرافتادگی

( پادَرْاُفْتادْگی )
{ پا + دَر + اُف + تاد + گی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جنگ، نزاع، عاجزی، بے چاری، بے بس، تباہ حالی، شکست، عزیمت۔