پادر آتش

( پادَرْ آتِش )
{ پا + دَر + آ + تِش }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے چین، مشتعل، بے قرار۔