تابا

( تابا )
{ تا + با }
( ہندی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حق، ادھیکار۔