ازغیبا

( اَزْغَیبا )
{ اَز + غَے (ی لین) + با }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حرام کا، حرامی۔