توشہ دان

( توشَہ دان )
{ تو (و مجہول) + شَہ + دان }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - توانائی، قوت۔