تبسم فروش

( تَبَسُّم فَروش )
{ تَبَس + سُم + فَروش (و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش، مسرور۔