ترواری

( تَرْواری )
{ تَر + وا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تیغ زن، تلواریا، شمشیر زن۔