تفرقۂ خاطر

( تَفْرِقَۂِ خاطِر )
{ تَف + رِقَہ + اے + خا + طِر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناپسندیدگی دل، پراگندگی طبیعت۔