تقسیم باضابطہ

( تَقْسِیمِ باضابِطَہ )
{ تَق + سی + مے + با + ضا + بِطَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (قانون) باقاعدہ تقسیم، قانونی تقسیم۔