تشریف شرف

( تَشْرِیفِ شَرَف )
{ تَش + ری + فے + شَرَف }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خلعت بزرگی، لباس فاخرہ۔