حیال

( حَیّال )
{ حَی (ی لین) + یال }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بڑا حیلہ باز، بڑا مکار۔