حمیدہ خصال

( حَمِیدَہ خِصال )
{ حَمی + دَہ + خِصال }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش اطوار، نیک سیرت، خوش خصال۔