حیلہ باز

( حِیلَہ باز )
{ حی + لَہ + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مکار، فریبی، دغاباز۔
  • artful
  • insidious
  • wily
  • tricky
  • deceitful
  • fraudulent;  an artful fellow
  • knave
  • cheat
  • impostor