حیلہ بازی

( حِیلَہ بازی )
{ حی + لَہ + با + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فریب، دغابازی، مکاری، بہانہ بازی۔
  • artfulness
  • wiliness
  • artifice
  • chicane
  • trick
  • stratagem