حدیدالذہن

( حَدِیدُالْذِّہْن )
{ حَدی + دُذ + ذِہْن }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ذہین، عقلمند۔