حیلہ ساز

( حِیلَہ ساز )
{ حی + لَہ + ساز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مکار، فریبی، دغاباز۔
  • 'preparing deceit'