حازم

( حازِم )
{ حا + زِم }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - محتاط، عقلمند، زیرک۔