حقیق

( حَقِیق )
{ حَقِیق }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ثابت