حقبہ

( حُقْبَہ )
{ حُق + بَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - اسی سال کی مدت، مدت دراز۔