حفاظ

( حِفاظ )
{ حِفاظ }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - شرم، نگہبانی، مروت، حمیت۔