حداثت

( حَداثَت )
{ حَدا + ثَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - آغاز، شروع، ابتدا، آغاز جوانی، ریعانِ شباب۔