خساست

( خَساسَت )
{ خَسا + سَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بخل، کنجوسی۔
  • sordidness