خادع

( خادِع )
{ خا + دِع }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظالم، مکار، فریبی، دغاباز، دھوکے باز۔