خدامت

( خِدامَت )
{ خِدا + مَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خدمت، بندگی۔