خسیس

( خَسِیس )
{ خَسِیس }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بخیل، کنجوس۔
  • low
  • ignoble
  • base
  • vile;  mean
  • sordid
  • stingy
  • avaricious
  • penurious.