خدین

( خَدَیَّن )
{ خَدَی (ی لین) + یَن }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - رخسار، گال۔