خدیور

( خِدیوَر )
{ خِدے + وَر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - یکتائے زمانہ، بادشاہ، وزیر، مالک، آقا، بزرگ۔