خراز

( خَرّاز )
{ خَر + راز }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - موچی، کفش دوز۔