خرش

( خَرَش )
{ خَرَش }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑا موتی۔