خلاع

( خُلاع )
{ خُلاع }
( عربی )

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - مِرگی